Praca, nie obietnice

TADEUSZ CIEŚLA (1919 – 1952), EDWARD CIEŚLA (1923 – 1952) – PAMIĘTAMY…

Odsłony: 2546

3713 marca 2016 r. w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku, po 64 latach od zamordowania, oddano hołd braciom Tadeuszowi i Edwardowi Cieślom pochodzącym ze Studziana. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści: senator Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, przedstawiciele wojewody podkarpackiego oraz samorządu województwa, przedstawiciele powiatu i okolicznych  gmin. Obecni byli również członkowie rodziny braci Cieślów wraz z Tadeuszem Pieczonką - świadkiem ich bohaterskich czynów, kombatanci, duchowni, służby mundurowe i poczty sztandarowe.

ROCZNICA PACYFIKACJI WSI KASZYCE

Odsłony: 2286

DSCF0905W dniu 7 marca 2016 roku we wsi Kaszyce odbyła się uroczystość upamiętniająca wymordowanie mieszkańców wsi przez niemieckich okupantów. Pamiętnego dnia 7 marca 1943 roku wkroczyła do wioski niemiecko-ukraińska ekspedycja, która w ciągu kilku godzin dokonała mordu na 136 mieszkańcach wsi.

Od tamtej pory w rocznicę tragedii każdego roku odbywają się tu uroczystości upamiętniające to wydarzenie.  W tym roku obchody rocznicy pacyfikacji wsi rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kaszycach. Liturgię uświetnił występ uczniów z Gimnazjum w Drohojowie. Młodzież przedstawiła program słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym. Po Mszy św. mieszkańcy Kaszyc, zaproszeni Goście i władze samorządowe udali się na cmentarz, aby wspólnie pomodlić się przy zbiorowej  mogile i  złożyć hołd pomordowanym.

SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 2058

20160229 132847W dniu 29 lutego 2016 r. odbyła się sesja Rady gminy Orły, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.  Przestawił w skrócie sprawozdanie z prac komisji sejmowych, których jest członkiem.  Omówił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wdrożoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Program  „Rodzina 500 plus” zakłada , że  na każde drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają nieopodatkowane 500 zł miesięcznie. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Szacuje się, że w 2016 roku świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 2,7 mln rodzin na ok. 3,8 mln dzieci, a wartość wypłaconych  w tym roku świadczeń wyniesie ponad 16 mld złotych.  Do realizacji programu konieczne jest sprawne przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie, wydawanie decyzji administracyjnych oraz dokonywanie wypłat. Wiąże się to z potrzebą zatrudnienia przez samorządy dodatkowych pracowników obsługi. Każda gmina będzie oceniać potrzeby kadrowe związane z realizacją tego programu.

JUBILEUSZ STOKU NARCIARSKIEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2015

12806030 1083688748342725 3115490620904223862 nW dniu  28 lutego 2016 r.  w  gmachu Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 10–lecia  stoku narciarskiego w Przemyślu, w której uczestniczył  Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Gospodarzem  spotkania był Prezydent  Miasta Przemyśla Robert Choma.  Gości powitał pełniący obowiązki dyrektora POSiR Marek Osiadacz, a całe spotkanie prowadził Ryszard Kosterkiewicz, który był koordynatorem organizacyjnym budowy stoku.  Wśród zaproszonych gości byli między innymi : Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, ks.prał. Bartosz Rajnowski, ks. Bogdan Stepan, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rober Bal, radni obecnej kadencji i radni IV kadencji. 

KONFERENCJA EUROPA KARPAT W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1965

12768399 910113135773629 4148743239106419617 oW dniu 27 lutego 2016 r.  z inicjatywy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyła się w Przemyślu  konferencja Europa Karpat, w której uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. W jego ramach odbyły się już sesje m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie. Spotkania przedstawicieli państw regionu karpackiego mają na celu wzmocnienie współpracy państw regionu, a także partnerskich więzi pomiędzy nimi. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTW

Odsłony: 2947

Zgodnie z przyjętą z inicjatywy grupy posłów PiS nowelizacją Kodeksu karnego, jeśli w okresach biegu przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (od 5 do 30 lat) zostanie wszczęte postępowanie, to karalność tych przestępstw będzie ustawać – nie tak jak dotychczas – z upływem 5 lat od zakończenia tych okresów, tylko po 10 latach. Do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie się stosować przepisy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTW

Odsłony: 4047

Instytucja przedawnienia w prawie karnym polega na rezygnacji ze ścigania sprawcy przestępstwa, wyrokowania lub wykonania kary w związku z upływem znacznego czasu od momentu popełnienia czynu zabronionego. Stanowi ona ujemną przesłankę procesową, zgodnie z którą po upływie określonego czasu nie wszczyna się postępowania, a wszczęte – umarza. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnię oraz 15, 10 i 5 lat w przypadku różnych występków (art. 101 Kodeksu karnego). Jeżeli w tych okresach wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tych okresów (art. 102 k.k.). Przepisów dotyczących przedawnienia nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także ciężkich przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SEJMU RP

Odsłony: 6971

Grupa posłów PiS wystąpiła z inicjatywą zmiany Regulaminu Sejmu w zakresie art. 30, odnoszącego się do procedury wyboru lub powoływania organów państwowych. Jak napisali wnioskodawcy w uzasadnieniu, zarówno Regulamin Sejmu, jak i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym normują termin składania wniosków z kandydaturami tylko w zwykłych okolicznościach powstania wakatu na stanowisku sędziego Trybunału.